Bestyrelsesberetning

Generalforsamling 4. Marts 2018 I Birkende

Bestyrelsens beretning 2018

På bestyrelsen og egne vegne, vil jeg gerne byde velkommen til generalforsamling 2018.

Da vi gerne vil skåne Elisabeths stemme lidt, bliver det næstformandens beretning.

2018 var et jubelår 20 års jubilæum for foreningen og 2 skønne kuld blev det til, og der er flere på vej.

Vores træf var meget velbesøgt, ca. 35 hunde og 80 mennesker mødte op i løbet af dagen og gav humør og festlig stemning. Vi forsøgte med aktiviteter for mennesker og de hunde, der ikke var til avlsgodkendelse eller kuldfremvisning. Er der interesse for dette, vil vi fortsætte i det omfang, vi har mennesker og kræfter til det.

Vi må desværre indrømme, at vi i det år der er gået, har haft problemer med at overholde deadlines for nyhedsbrev og blad. Dette er blevet diskuteret, og vil blive rettet. Fremover vil alle medlemmer modtage nyhedsbrev elektronisk. Nyhedsbrevet lægges ikke på hjemmesiden, hvor alle kan se dem, før næste brev er udsendt. (Dette blev senere drøftet, og stemningen var for at lægge det ud alligevel.)

Vi har udgivet et jubilæumsskrift, der gør rede for vores races historie. Det er en interessant fortælling for alle os, der er faldet for de små charmetrolde.

Men ligesom et jubilæum er den naturlige anledning til at se tilbage og måle, hvor langt man er nået, er det også et tidspunkt, der kalder på et blik på fremtiden.

Hvordan ser fremtiden så ud? Ja, den er ikke uden problemer. Vi har stadig en meget lille population, så hvad opdræt angår er der mange tanker, vi må gøre os, men det er Elisabeths område.

Det, jeg gerne vil tale om, er to ting. Engagement fra vores medlemmer, og her efterlyser jeg handling fra tæveejere. Det er ikke godt nok bare at udsætte parring flere gange. Jeg har selv på nært hold, i en helt anden sammenhæng, set en 8 år gammel tæve som førstegangsfødende. Det var ikke planlagt, ikke ønsket og urimeligt hårdt for tæven. Så husk – også hundes biologiske ur tikker. Mange af de tæver, der har givet os de hunde, vi har nu, er for gamle til at fortsætte.

Og så må vi godt alle, ikke kun bestyrelsen, blive bedre til at vise vores hunde frem og få racen mere kendt.

Et andet emne er vores races navn. Vikingehund lyder godt, har salgsværdi og huskes nemt. Men det er mange år siden vi skiftede navn. Et navneskift igen vil ødelægge vores troværdighed som en seriøs forening, og vi vil også miste meget af den reklameværdi, der nu ligger i det navn folk kender Sort Spids.

Lige nu kræver det en ekstra indsats fra os alle, hvis der også skal være sorte spidshvalpe om de næste 20 år. Vi er ikke i Dansk Kennel Klub endnu, men vi håber at komme med engang.

Vi får ingen andres støtte. Vi må klare opgaven selv. Så jeg håber, at rigtig mange af jer vil være med. Jeg og den øvrige bestyrelse er klar.

Grethe Birkemark, næstformand


Beretning fra avlsudvalget

For få år siden vedtog vi, at tillade at bruge andre farver end sort i avlsprogrammet. I de sidste 2 år er der blevet født 35 hvalpe. Ud af disse er 25 sorte, 4 lyse, 3 vildtfarvede og 3 chokoladebrune.
Dvs. at over ca 75% af hvalpene fortsat bliver sorte og det støtter klubbens oprindelige og fortsatte formål, som er at fremme avlen af Sort Spids og at udbrede kendskabet til racen.

Vi har fra flere sider modtaget kritik over, at vi tillader avl på alle farver. Vores argument for at gøre det er at sikre nok genetisk materiale til at videreføre racen. Nogle spørger så, hvorfor vi ikke bare henter nyt blod udefra. Vi har faktisk undersøgt, om det er muligt. Men Kelpien har gennem de sidste 20 år udviklet sig i en retning, som ikke længere passer til den type hund, som vi ønsker. Og vi er ligeledes blevet frarådet at bruge buhund igen, denne gang af eksteriørmæssige grunde. Og så længe vi selv skal køre avlsprogrammet uden hjælp fra eksperter som fx DKK, må vi lytte til de råd vi får, så vi ikke kører i en forkert retning.

Eftersom der stadig fødes flest sorte hvalpe og fordi vi næppe kan finde nye gener, der passer til vores profil, mener jeg derfor ikke, at det er et problem at bruge flere farver. Vores udgangspunkt skal dog stadig være at fremavle den sorte. Dette betyder så, at avlsudvalget skal være endnu mere grundig ved udvælgelsen af avlspartnere. Fx at man ikke bruger den samme han/tæve kombination igen, hvis der har været lyse, brune eller vildtfarvede hvalpe i et kuld.

Der har gennem flere år været en del mislykkede parringer. Dette kan have flere årsager:

 • At hundene fumler og ikke kan finde ud af det
 • At hanhunden er steril, enten permanent eller på det givne tidspunkt. Hvis han fx har fået medicin
 • At tæven ikke vil tillade hanhunden at komme til
 • Eller fordi man ikke har valgt det optimale tidspunkt

Vi har drøftet dette i bestyrelsen og er kommet frem til at vi vil anbefale tæveejere at få lavet en progestrontest. Jeg vil gerne fortælle mere om progesterontest og fordelen herved, hvis der er interesse for det.

Bestyrelsen har også besluttet at bruge de penge, der er øremærket til avl til at få frosset sæd ned hos Canicold, som er eksperter i netop dette. Det kan være fra hanhunde, som endnu ikke er blevet benyttet, og som anses for værdifulde eller fra hanhunde, hvor ejeren overvejer kastration. Avlsudvalget vil arbejde videre med dette projekt, så det kan være, at man som hanhundeejer bliver kontaktet af avlsudvalget. Men endnu mere vigtigt er det, at man som ejer selv kontakter avlsudvalget, hvis man påtænker at få sin hund kastreret.

Sidste år blev der kun født 2 kuld hvalpe, hjemme hos mig med en uges mellemrum. Så det var en festlig sommer!
Der er netop blevet født 4 sorte hvalpe og måske er der yderligere 3 kuld på vej. Det glæder vi os meget til!

Jeg håber til stadighed at flere medlemmer vil gå ind i avlsarbejdet, med andre ord: Få nogle hvalpe!

Vi må blive ved med at udbrede kendskabet til racen og fortsætte med at lave nogle gode og sunde hunde. Og det må I hjælpe os med.

Elisabeth Meinild, formand for avlsudvalget


Generalforsamling 2018, referat

1. Valg af dirigent: Poul

2. Valg af referent: Elisabeth

3. Valg af 2 stemmetællere: Martin og Thomas

4. Formanden aflægger beretning til godkendelse. Grethe, se bilag

5. Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse: Elisabeth, se bilag.

 • Kommentar fra Poul: dejlige hunde til avlsgodkendelse i dag.
 • Ønske om hjælp fra bestyrelsen til at afsætte hvalpe.
 • Hvalpe venteliste.
 • Opfordring til avlsudvalget om materiale vedr. opdræt.
 • Kursus på Fyn/Sjælland blev vedtaget sidste år, men er endnu ikke blevet afholdt. Mange kommende opdrættere føler sig usikre, forslag om at lave en manual til nye hundeejere.

6. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.

 • Regnskabet godkendt, mangler dog skriftlig dokumentation.

7. Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent.

Der er kommet 2 forslag, som begge blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde, og som bestyrelsen bakker op, samt 1 forslag som blev stillet sidste år.

 • Hvordan fastholder og tiltrækker vi medlemmer?
  • Facebook: Åben eller lukket gruppe på FB?  Stemning for åben gruppe, dvs nyhedsbrev mm. lægges ud. Man betaler ikke kun kontingent for at få noget ud af det, men for at støtte klubben. Mange kommende hvalpekøbere besøger vores FB side.
   Medlemmer skal bidrage til at fortælle den gode historie: læsehund, spejderhund, pirathund osv på FB!
   Det skal gøres tydeligere at man godt kan være medlem, uden at eje en sort spids.
  • Kontingent: Rykkere før generalforsamling og træf.
   Anmodning via mobilepay foreslås.
   Business ordning på mobilepay laver automatisk anmodning, evt. med geocatch, så man bliver påmindet, når man fx er i Birkende.
   CVR nr skal så oprettes. (Christian (Hjørdis) og Martin (kasserer) kigger på det, der oprettes et økonomiudvalg bestående af de to.
  • Lokalt arbejde: Større fokus på lokale arrangementer, der annonceres i nyhedsbreve, på FB og på hjemmesiden.
   Lave små lokale træf på campingplads.
   Arrangere gåture lokalt. Oprette lokaludvalg.
  • Bladet: Vigtigheden af fysisk blad: nyhedsbreve sendes ud løbende, samles og sendes ud som årsskrift. Nogle foretrækker dog at årsskriftet også udsendes elektronisk.
 • Vejledende hvalpepris foreslås hævet til 7000 kr
  Der er mange udgifter forbundet med at få et hvalpekuld. Prisen afspejler de reelle omkostninger og den risiko der er forbundet med det. Incitament til nye opdrættere.
  Signalerer  vores seriøse arbejde med racen.
  Opfordring fra avlsudvalget om progesterontest af tæven inden parring, samt hvalpemateriale til nye hundeejere.
  Ved salg af hvalpe: se mere på køber end på pris.
 • Skal racens navn ændres?
  Det blev drøftet under evt. sidste år, hvor vi havde en lang snak  om det. Forslaget frafaldes.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter (følgende er på valg)

 • Bestyrelse:
  • Charlotte Fischer
   Hans Henrik Nielsen
   Elisabeth Meinild
 • Suppleanter:
  • Christian Thyme Nørregaard
   Bente Halkier

9. Valg af revisor og suppleant:

 • Suppleant Thomas Oksen

10. Valg af avlsudvalg, på valg er:

 • Elisabeth Meinild, modtager genvalg
  Hans Henrik Nielsen, modtager valg.
  Poul Møller, modtager valg.
  Tine Ofverlind, modtager valg

11. Valg af træfudvalg

 • Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra interesserede medlemmer.

12. Evt. (Herunder kan intet besluttes.)

 • Forslag fra Grethe Birkemark om at klubben støtter  https://foreveragainstanimaltesting.com
  Et initiativ der vil samle støtte til forbud mod dyreforsøg i kosmetikbranchen. Hunde er jo meget ofte bruge dyr. Opfordring til klubbens medlemmer om at skrive under.

Generalforsamling 5. Marts 2017 I Birkende

Formandens beretning 2017 – Klubben for Sort Spids –20 år
I år er det 20 år siden at Dansk Vikingehundeklub blev stiftet – den klub, der nu hedder Klubben for Sort Spids. Den stiftende generalforsamling blev holdt 6/9 1997. Hundene selv har lidt flere år på bagen. Vores database går faktisk helt tilbage til slutningen af 80’erne og i de første år var det ikke noget problem for Elgaard Madsen, som var ophavsmand til det hele, at have overblik over dem. Der var jo ikke så mange af dem, og han var selv opdrætter af de fleste kuld.

Efterhånden som antallet af hunde voksede og flere begyndte at få hvalpe, opstod behovet for at samle alle hunde og deres ejere jævnligt. Foreningen blev stiftet, og samlingspunktet var, dengang som nu, det årlige træf, hvor der dengang både var generalforsamling, avlsgodkendelse, kuldfremvisning og socialt samvær.
Siden er generalforsamlingen og avlsgodkendelsen blevet skilt fra og holdes i marts. Kuldfremvisningen holdes stadig i forbindelse med træffet.
Jeg har været med i klubben i 15 år – sammen med Annette, og der er sket meget i den tid.
I de sidste år har vi haft en pæn medlemsfremgang, og det er jo dejligt. Både fordi flere bliver engagerede i arbejdet med at udbrede kendskabet til racen, men også fordi det gavner vores økonomi. Sidste år fik vi således råd til at købe nye telte til træffet.

Noget, jeg synes er rigtig dejligt i vores klub, er det engagement mange af vores medlemmer viser, både overfor klubben, men ikke mindst overfor deres hunde. Sort Spids er en hund, der skal aktiveres, og det er mit indtryk, at de fleste hunde går eller har gået til en eller anden form for træning.

Sort Spids er en meget alsidig hund, hvilket bl.a. viser sig ved alle de steder, hvor vores hunde gennem tiden har gjort sig bemærket. Der har været redningshunde hos Falck og hunde i hjemmeværnet, flere af vores hunde har opnået topplaceringer i lydighed i DKK og andre har udmærket sig med at gå spor i DCH. Agility og dogdancing er også discipliner for vores hunde, og Rally-O og skolehund er aktuelle lige nu. Der er stor interesse for vores hunde og det varer sikkert ikke længe, før vi også har besøgs- og servicehunde i vores rækker.

Rigtig mange medlemmer deler oplevelser med deres hunde på klubbens facebookside. Bliv endelig ved med det, det er dejligt at følge den glæde og begejstring, I viser for jeres hunde.
Velkommen til generalforsamling!

Elisabeth Meinild, formand for Klubben for Sort Spids


Beretning fra avlsudvalget

Ligesom klubben i år har 20 år på bagen, så er det også 20 år siden, at den sidste norske buhund blev indkøbt og siden brugt i avlsarbejdet med Sort Spids.
Hunden hed Ecco, og han beskrives i det første klubblad fra 1997. Han er sort med lidt hvidt på brystet, og han er ud af en slægt med “eksteriørmæssigt pæne hunde med et pragtfuldt gemyt”.
Vores avlsdatabase går helt tilbage til 1988 og så vidt jeg kan se, er Ecco sidst blevet far til et kuld i år 2000. Dvs. de sidste 17 år har vi kun brugt hunde fra egne rækker. Selvom vi har en lille bestand er det – via et meget kontrolleret avlsarbejde – lykkedes os at undgå både indavl og arvelige sygdomme.Vi opfordrer alle hvalpekøbere til at møde både til kuldfremvisning og senere avlsgodkendelse. Vores håb er jo, at de vil gå ind i avlsarbejdet. For tævernes vedkommende vil bare et kuld være værdifuldt for racen, så når vi sælger vores hvalpe, er det vigtigt, at informere hvalpekøberne grundigt om klubbens avlsprogram.

Sidste år blev der født 3 kuld, som vi forhåbentlig får fornøjelsen af at se til efteråret, når vi holder jubilæumstræf.
I maj måned fik Snif 7 hvalpe med Thor som far. Der var 5 sorte og 2 vildtfarvede hvalpe i kuldet.
Derefter fik Jara, som selv er brun, 5 hvalpe i september måned. Felix er far til hvalpene, og der var 3 lyse og 2 sorte i kuldet.
Og endelig blev Dina mor til 7 hvalpe med Alvin som far. Her var der en lys hvalp i kuldet, resten var sorte.

For få år siden vedtog vi, at tillade at bruge andre farver end sort i avlsprogrammet.
For at få en forståelse af konsekvenserne for det, har jeg forsøgt at sætte mig ind i, hvordan arvegangen er med hensyn til farverne hos vores hunde, og jeg vil meget gerne fortælle uddybende om det senere.
Jeg mener dog ikke, at det er et problem at bruge flere farver, blot vores udgangspunkt stadig er at fremavle den sorte. Og det betyder, at avlsudvalget skal være endnu mere grundig ved udvælgelsen af avlspartnere. Fx at man ikke bruger den samme han/tæve kombination igen, hvis der har været lyse, brune eller vildtfarvede hvalpe i et kuld.

Jeg håber, at flere medlemmer vil gå ind i avlsarbejdet, med andre ord: Få nogle hvalpe!
Det har lange udsigter med at få racen anerkendt af DKK, idet der stadig er for få individer i vores race.
Vi må derfor blive ved med at promovere os og fortsætte med at lave nogle gode og sunde hunde. Og det må I hjælpe os med.

Elisabeth Meinild, formand for avlsudvalget


Generalforsamling 2017, referat
1. Valg af dirigent: Christian Birkemark

2. Valg af referent: Jeanette Jensen

3. Valg af stemmetællere: Kåre Eiersted og Hans Henrik Nielsen

4. Formandens beretning: Fejl i nyhedsbrev, det er 20 års jubilæum ikke 25.

 • Hundene selv har flere år på banen. De første registreringer er helt tilbage fra 1988. Men da antallet af hunde steg støt, blev foreningen stiftet.
  Der har forrige år været en god fremgang i klubben. Dejligt, at nye hundeejere engagerer sig i arbejdet med og omkring Sort Spids.
  Sort Spids er kendt for mange ting, bla. som redningshund, jagthund, sporhund og jagthund.

5. Avlsudvalgets beretning:

 • Avlsdatabase går tilbage til 1988. Alle kuld vigtige. Sidste år var der 3 kuld hvalpe.
  Der er lange udsigter til at blive godkendt i DKK, da vi stadig har for få hunde i Danmark.

6. Kassererens beretning, herunder fastsættelse af kontingent:

 • Der er kommet færre indtægter ind på kontingenter. Dette skyldtes ikke færre medlemmer, men at der ikke er brugt energi på at ringe ud til alle, der ikke har betalt.
  Der er købt et nyt telt, hvilket var meget tiltrængt. Dette har givet et mindre underskud for året. Regnskab er godkendt.
  Kasserer foreslår, at kontingent fortsætter uændret: godkendt

7. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter, på valg er:

 • Bestyrelsesmedlemmer:
  • Grethe Birkemark
   Jeanette Jensen
   Martin Mühlendorph
   Mette Eiersted ( modtager ikke genvalg)
 • Suppleanter:
  • Eva Christensen
   Mette Brandenburg Jensen (modtager ikke genvalg)
   Bente Halkier
   Marie Louise Juul Jensen

Alle blev godkendt af forsamlingen

9. Valg af revisor:

 • Mette B. Jensen (modtager ikke genvalg)
  Christian Birkemark blev valgt

10. Valg af revisorsuppleant:

 • Thomas Oksen, blev valgt

11. Valg af avlsudvalg, på valg er:

 • Annette Schmidt-Mogensen, modtager genvalg
  Elisabeth Meinild, modtager genvalg
  Grethe Birkemark (modtager ikke genvalg)
  Hans Henrik Nielsen blev foreslået

Alle blev godkendt og valgt af generalforsamlingen.

12. Valg af træfudvalg:

 • Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra interesserede medlemmer.
  Generalforsamlingen opfordrer til at deltage forberedelserne i forbindelse med vores træf, om det er sponsorater, ideer, eller lignende. Alle ideer er meget velkomne.

13. Eventuelt.

 • Hvor vil vi hen med racen? Farvede hvalpe.
  De farvede hunde er meget populære, det fastholdes at den ene avlspartner skal være sort, så vi stadig har den sorte som dominerende farve. Det skal fremhæves som argument for, at racen stadig kaldes sort   spids, evt. sort dansk spids.
  Hvis der er interesse for det, fortæller EM lidt om farvegenetik.

  Spændende gennemgang af farve-genetik.

  • Spørgsmål til farverne fra Elsemarie: det gamle navn “Dansk Vikingehund”, var et super godt navn .. mere passende, eftersom der er godkendt flere farver inden for racen. DKK kan ikke komme på tale, hvis vi skifter navn. Men hvis vores race bliver interessant nok, kunne det alligevel komme på tale. Forslag til at navnet kommer op til debat det næste års tid, og et evt. skift af racenavn, kan ændres til næste generalforsamling.
   En god debat omkring navnet på racen – Sort Spids, Dansk Vikingehund, Nordisk Spids ..
 • Avlsudvalget tilbyder kursus for kommende opdrættere.
  Kontakt Annette eller Elisabeth.
 • Gebyr for ny stambog (EM)
  Der opkræves 100 kr for en ny stambog, hvis man mister den, der blev udleveret ved hvalpekøb.
 • Varig avlsgodkendelse af hunde manglende P1.
  Klubben har accepteret, at manglende P1 ikke har betydning for avlen. Derfor ophæves restriktioner på denne baggrund.
 • Der opfordres til at indsende billeder af jeres hunde. Der skal laves en ny plakat for klubben. Der bliver trukket lod om 3 flasker rødvin blandt de udvalgte billeder. Lodtrækning finder sted på træf til september.

Referent Jeanette Jensen