Referater

Click here to add your own text

REFERAT FOR GENERALFORSAMLING 2019

 1. Valg af dirigent : Anne Thyme Nørregaard
 2. Valg af referent : Elisabeth Meinild
 3. Valg af 2 stemmetællere: udsættes indtil det evt. er relevant
 4. Formanden aflægger beretning til godkendelse. Næstformand Grethe Birkemark aflægger bestyrelsen beretning.. Se bilag.
 5. Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse. Se bilag.

Opslag på facebookside og hjemmeside om venteliste kan animere til flere kuld og gøre racen mere interessant.

Opdatere oplysninger, så man kan få en fornemmelse af estimeret ventetid.

 1. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. Godkendt.
 2. Behandling af indkomne forslag.

Forslag til vedtægtsændringer:

 • 3: Medlemmer:

Et medlemskab er personligt. Ved flere medlemskaber i en husstand gives der kontingentnedsættelse. Ved medlemskab har man stemmeret til generalforsamlingen.

 • 6: Kontingent og restance:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales senest 1/3, så man har stemmeret til generalforsamlingen.

Ved manglende betaling udsendes 3 rykkere, derefter ophører man med at få tilsendt nyhedsbreve og klubblad, og man mister sin stemme til generalforsamlingen.

 • 8: Bestyrelsens kompetence:

Bestyrelsen råder over klubbens midler i klubbens interesse. Kassereren har adgang til Klubben for Sort Spids’ konto. Ved frafald overgår fuldmagten til formanden indtil en ny kasserer indgår i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 • 17: Ophævelse:

Ophævelse af klubben kræver 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling og skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, tidligst 14 dage efter.

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler Hundens Tarv.

Kontingent

Forslag om husstandsmedlemsskab. Rabat ved flere medlemmer, alle har stemmeret ved generalforsamling. Betyder at flere i en familie kan støtte klubbens arbejde, der udsendes kun 1 blad og nyhedsbrev pr. husstand.

Alle forslag bliver vedtaget.

Kontingentet fastsættes til 200 kr for 1. medlem, 50 kr for efterfølgende medlemmer. 1. medlem modtager en erkendelse for indbetalt kontingent, fx en streamer.

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter (følgende er på valg)

Bestyrelse:   Grethe Birkemark

Martin Mühlendorph

Christian Nørregaard

Alle modtager valg.

Charlotte Fischer træder ud af bestyrelsen.

Tine modtager valg til bestyrelsen og træder ind i stedet for Charlotte.

Suppleanter:                      Bente Halkier modtager genvalg.

                                                                           Henrik Brandhøj (Kathy) vælges.

 1. Valg af revisor og suppleant (følgende er på valg)

Revisor:                             Christian Birkemark

Suppleant:                         Thomas Oksen

Begge modtager genvalg.

 1. Valg af avlsudvalg, på valg er: Marie Louise Juul Jensen

Tine Ofverlind

Begge modtager genvalg.

Poul Møller, træder ud af avlsudvalget.

Annette Schmidt-Mogensen træder ind.

 1. Valg af træfudvalg:

Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra interesserede medlemmer.

 • Der udsendes detaljeret og positiv opfordring i Nyhedsbrevet inden træf.
 1. Eventuelt:

Bestyrelsen ønsker feed-back, fx ang. informationsniveauet i form af hjemmeside, facebook-sider, blad og nyhedsbrev.

Ideer til bestyrelsen.

 • Info pakke til kommende opdrættere. Workshop på træffet. “Hvalpeforberedelse”
 • Ny webmaster, Anne og Christian vil gerne påtage sig opgaven, hvis bestyrelsen sørger for input.
 • Tilladelse fra ejere til at dele billeder af deres hunde, fx fra avlsgodkendelse.
 • Diskussion om sort spids facebook side. Hvad må man lægge op på siden? Emnet tages op på bestyrelsens arbejdsdag. Facebook siden er klubbens ansigt udadtil på facebook, så opslag der ikke er relevante bliver slettet.
 • Hvordan kan man få mere aktivitet på facebook:
 • Nyt profilbillede hver måned, konkurrence blandt medlemmer.
 • Forskellige emner: lege, sove, feriebilleder osv.

/EM