Vedtægter for Klubben for Sort Spids

§1 Navn
Klubbens navn er Klubben for Sort Spids.

§2 Formål
Klubbens formål er at fremme avlen af Sort Spids og at udbrede kendskabet til racen.

§3 Medlemmer
Nye medlemmer optages straks ved indmeldingen og betaling af fastsat kontingent.
Dog bliver hvalpekøbere automatisk medlemmer.
Medlemskabet er gratis for det kalenderår, hvalpen er købt. Et medlemskab kan dække 1 eller flere personer.
Alle kan deltage og give deres mening til kende på generalforsamlingen, men der er kun en stemme pr. medlemskab.
Tilbagebetaling finder normalt ikke sted.

§4 Eksklusion
Ethvert medlem, der mishandler eller vanrøgter dyr, skal straks på bestyrelsens foranledning ekskluderes af klubben.

Eksklusion kan også finde sted, hvis et medlem på anden måde skader klubben ved at modarbejde dennes formål og interesser.
Ethvert ekskluderet medlem har ret til at forelægge sin sag på en ordinær generalforsamling – hvis beslutning er endelig. En klage har ikke opsættende virkning.

§5 Avlsgodkendelse
Køber forpligter sig til at fremstille hunden til kuldfremvisning og avlsgodkendelse i Klubben for Sort Spids. Bliver hunden godkendt, er det ønskeligt, at hunden står til rådighed for avl.

Det skal bemærkes, at det er bestyrelse/avlsudvalg (Best./AU), der bestemmer avlsarbejdet.
Der må i avlsarbejdet kun bruges hunde, der af Best./AU er anerkendt som avlsdyr.
Tæver må ikke få medicin imod løbetid eller steriliseres før godkendelse fra Best./AU.
Hanhundene må ikke berøves deres avlsfunktion, før de eventuelt uigenkaldeligt er blevet afvist som brugelige avlsdyr af Best./AU.
Klubben anbefaler HD-fotografering, men kræver det ikke. Det er ejers ansvar, at hunden er sund, når den tages i avl.

§5a Avlsudvalg
Avlsudvalget består af mindst 3 medlemmer: Formand, 1-2 sekretærer, evt. alm. medlem.

Alle valg gælder 2 år og foretages på generalforsamlingen. 1 person er på valg de ulige år.

§5b Træfudvalg
Træfudvalget skal bestå af mindst 3 personer, heraf 1 fra bestyrelsen. Alle valg gælder for 1 år.

§6 Restance
Restance over 1 måned fra påkrav medfører tab af medlemskab.

§7 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer.

Alle valg gælder for 2 år og foretages på generalforsamlingen i marts måned således, at formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år og kasserer og 2 bestyrelses-medlemmer de lige år.
Formand og kasserer må ikke gå det samme år.
Der vælges 1 revisor for 2 år.
Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter + 1 revisorsuppleant for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§8 Bestyrelsens kompetence
Bestyrelsen råder over klubbens midler i klubbens interesse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§9 Løn
Bestyrelsen er ulønnet.

§10 Generalforsamling
Generalforsamling indkaldes skriftligt i Nyt fra Klubben for Sort Spids med mindst en måneds varsel.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formanden aflægger beretning til godkendelse
5. Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse
6. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
7. Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent
8. Valg af bestyrelse og suppleanter (følgende er på valg)
9. Valg af revisor og suppleant (følgende er på valg)
10. Valg af avlsudvalg
11. Valg af træfudvalg
12. Eventuelt (herunder kan intet besluttes)

§11 Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen ønsker det. Eller når 25 % af medlemmerne skriftligt, over for formanden, fremsætter ønske om det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§12 Stemmeprocedure
Alle beslutninger, med undtagelse af beslutninger jf. § 13 og § 17, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt eet medlem ønsker det, skal personvalg o.l. afgøres ved skriftlig afstemning. Der kan stemmes med fuldmagt.

§13 Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§14 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§15 Regnskabet
Regnskabsåret er 1/1-31/12.

§16 Vaccination og registrering
Alle hunde skal, for at deltage i klubbens aktiviteter, være vaccineret mod hundesyge. Vaccinationen må højst være 2 år gammel.

Ejerne skal kontakte bestyrelsen vedrørende registreringsnummer. Bestyrelsen skal også orienteres, hvis hunden skifter adresse, ejer eller afgår ved døden.

§17 Ophævelse
Ophævelse af klubben kræver 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling og skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, tidligst 14 dage efter.

Klubbens midler skal da tilfalde Dyrenes Vel.

2017