Vedtægter for Klubben for Sort Spids

§ 1: Navn:

Klubbens navn er Klubben for Sort Spids.

 

§ 2: Formål:

Klubbens formål er at fremme avlen af Sort Spids og at udbrede kendskabet til racen.

 

§ 3: Medlemmer:

Nye medlemmer optages straks ved indmeldingen og betaling af fastsat kontingent. Dog bliver hvalpekøbere automatisk medlemmer. Medlemskabet er gratis for det kalenderår, hvalpen er købt.

Et medlemskab er personligt. Ved flere medlemskaber i en husstand gives der kontingentnedsættelse. Ved medlemskab har man  en stemme til generalforsamlingen. 

 

§ 4: Eksklusion:

Ethvert medlem, der mishandler eller vanrøgter dyr, skal straks på bestyrelsens foranledning ekskluderes af klubben.

Eksklusion kan også finde sted, hvis et medlem på anden måde skader klubben ved at modarbejde dennes formål og interesser. Ethvert ekskluderet medlem har ret til at forelægge sin sag på en ordinær generalforsamling – hvis beslutning er endelig. En klage har ikke opsættende virkning.

 

§ 5: Avlsgodkendelse:

Køber forpligter sig til at fremstille hunden til kuldfremvisning og avlsgodkendelse i Klubben for Sort Spids. Bliver hunden godkendt, er det ønskeligt, at hunden står til rådighed for avl.

Det skal bemærkes, at det er bestyrelse/avlsudvalg (Best./AU), der bestemmer avlsarbejdet.

Der må i avlsarbejdet kun bruges hunde, der af Best./AU er anerkendt som avlsdyr.

Tæver må ikke få medicin imod løbetid eller steriliseres før godkendelse fra Best./AU.

Hanhundene må ikke berøves deres avlsfunktion, før de eventuelt uigenkaldeligt er blevet afvist som brugelige avlsdyr af Best./AU.

Klubben anbefaler HD-fotografering, men kræver det ikke. Det er ejers ansvar, at hunden er sund, når den tages i avl.

 

§ 5a: Avlsudvalg:

Avlsudvalget består af mindst 3 medlemmer: Formand, 1-2 sekretærer, evt. alm. medlem.

Alle valg gælder 2 år og foretages på generalforsamlingen. 1 person er på valg de ulige år.

 

§ 5b: Træfudvalg:

Træfudvalget skal bestå af mindst 3 personer, heraf 1 fra bestyrelsen. Alle valg gælder for 1 år.

 

§ 6: Kontingent og restance:

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingent betales senest 1/3, så man har stemmeret til generalforsamlingen. Ved manglende betaling udsendes 3 rykkere, derefter ophører man med at få tilsendt nyhedsbreve og klubblad, og man mister sin stemme til generalforsamlingen.

 

 

 § 7: Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer: formand, næstformand, kasserer,

sekretær samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder for 2 år og foretages på generalforsamlingen i marts måned således, at formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år og kasserer og 2 bestyrelses-medlemmer de lige år.

Formand og kasserer må ikke gå det samme år.

Der vælges 1 revisor for 2 år.

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter + 1 revisorsuppleant for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

§ 8: Bestyrelsens kompetence:

Bestyrelsen råder over klubbens midler i klubbens interesse. Bestyrelsen råder over klubbens midler i klubbens interesse. Kassereren har adgang til Klubben for Sort Spids’ konto. Ved frafald overgår fuldmagten til formanden indtil en ny kasserer indgår i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

§ 9: Løn:

Bestyrelsen er ulønnet.

 

§ 10: Generalforsamling:

Generalforsamling indkaldes skriftligt i Nyt fra Klubben for Sort Spids med mindst en måneds varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af referent

3.                   Valg af 2 stemmetællere

4.                   Formanden aflægger beretning til godkendelse

5.                   Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse

6.                   Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse

7.                   Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent

8.                   Valg af bestyrelse og suppleanter (følgende er på valg)

9.                   Valg af revisor og suppleant (følgende er på valg)

10.                 Valg af avlsudvalg 

11.                 Valg af træfudvalg

12.                 Eventuelt (herunder kan intet besluttes)

 

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling:

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen ønsker det. Eller når 25 % af medlemmerne skriftligt, over for formanden, fremsætter ønske om det.

 

 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

§ 12: Stemmeprocedure:

Alle beslutninger, med undtagelse af beslutninger jf. § 13 og § 17, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt ét medlem ønsker det, skal personvalg o.l. afgøres ved skriftlig afstemning. Der kan stemmes med fuldmagt.

 

§ 13: Vedtægtsændringer:

Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 

§ 14: Regnskabet:

Regnskabsåret er 1/1-31/12.

 

§ 15: Vaccination og registrering:

Alle hunde skal, for at deltage i klubbens aktiviteter, være vaccineret mod hundesyge. Vaccinationen må højst være 2 år gammel.

Ejerne skal kontakte bestyrelsen vedrørende registreringsnummer. Bestyrelsen skal også orienteres, hvis hunden skifter adresse, ejer eller afgår ved døden.

 

§ 16: Ophævelse:

Ophævelse af klubben kræver 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling og skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, tidligst 14 dage efter.

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler Hundens Tarv.

 

2019