Klubben for Sort Spids

Aktiviter i Klubben

Generalforsamling i Klubben for Sort Spids søndag d. 3. marts 2019

Avlsgodkendelse, fællesspisning og generalforsamling afholdes i Birkende Boldklub,
Hans Tausensgade 35 a, Birkende,
5550 Langeskov, Fyn.

Kl. 10.00 – 12.00 Avlsgodkendelse
For at kunne fortsætte avlsarbejdet på tilfredsstillende vis, er det nødvendigt at flere parringer gennemføres med avlshunde fra flere grene. Din hund kan være en vigtig brik i dette spil.

Kl. 12.00 Frokost
Frokosten koster ca. kr. 50, tilmelding senest ? , som er bindende.

Kl. 13.00 Generalforsamling

Avlsgodkendelse:
Læs om avlsgodkendelsen på klubbens hjemmeside: www.sortspids.dk.De, der skal til avlsgodkendelse, modtager en særskilt indbydelse. Alle til avlsgodkendelse vil få besked om mødetid.

Kuldfremvisning:
Hele kuldet samt forældrene indkaldes, så vi kan vurdere dem samlet. Det er vigtigt for det videre avlsarbejde, så vi dels kan få et indtryk om vi bevæger os i den rigtige retning med avlen.
Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Elisabeth Meinild, e-mail:elisabeth@meinild.net, eller tlf. 28717195.

Der er ikke andre aktiviteter om formiddagen end avlsgodkendelse og kuldfremvisning.
Det er hensigtsmæssigt, at det kun er de hunde, der skal til avlsgodkendelse og kuldfremvisning, der møder op.
Øvrige hunde tages med på eget ansvar og må ikke forstyrre.
Hunde må ikke opholde sig indendørs, kun den hund der bedømmes.
Flexline og sele må ikke bruges ved bedømmelse af hunden.

 

Bestyrelsens beretninger

Dagsorden for Generalforsamling 2019

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 5. Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse
 6. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter (følgende er på valg)
  Bestyrelse:
  Grethe Birkemark
  Martin Mühlendorph
  Christian Nørregaard
  Charlotte Ficher træder ud af bestyrelsen
 9. Valg af revisor og suppleant (følgende er på valg)
  Revisor: Christian Birkemark
  Suppleant: Thomas Oksen
 10. Valg af avlsudvalg, på valg er:
  Marie Louise Juul Jensen
  Tine Ofverlind
  Poul Møller, træder ud af avlsudvalget
 11. Valg af træfudvalg:
  Træfudvalget består af bestyrelsen, som kan indkalde ekstra hjælpere. Vi modtager gerne tilsagn fra interesserede medlemmer.
 12. Eventuelt:
  Bestyrelsen ønsker feed-back, fx ang. informations- niveauet i form af hjemmeside, facebook-sider, blad og nyhedsbrev.

  Ideer til bestyrelsen.

Forslag til vedtægtsændringer:
(Vedtægterne står på hjemmesiden: sortspids.dk, Bestyrelsen, Vedtægter. Det der står med kursiv er ændringerne.

§3: Medlemmer
Nye medlemmer optages straks ved indmeldingen og betaling af fastsat kontingent. Dog bliver hvalpekøbere automatisk medlemmer. Medlemskabet er gratis for det kalenderår, hvalpen er købt.

Et medlemskab er personligt. Ved flere medlemskaber i en husstand gives der kontingentnedsættelse. Ved medlemskab har man stemmeret til generalforsamlingen.

§6: Kontingent og restance
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingent betales senest 1/3, så man har stemmeret til generalforsamlingen. Ved manglende betaling udsendes 3 rykkere, derefter ophører man med at få tilsendt nyhedsbreve og klubblad, og man mister sin stemme til generalforsamlingen.

§8: Bestyrelsens kompetence
Bestyrelsen råder over klubbens midler i klubbens interesse. Kassereren har adgang til

Klubben for Sort Spids’ konto. Ved frafald overgår fuldmagten til formanden indtil en ny kasserer indgår i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§17: Ophævelse
Ophævelse af klubben kræver 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling og skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, tidligst 14 dage efter

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler Hundens Tarv

Kontingent
Forslag om husstandsmedlemsskab. Rabat ved flere medlemmer, alle har stemmeret ved generalforsamling. Betyder at flere i en familie kan støtte klubbens arbejde, der udsendes kun 1 blad og nyhedsbrev pr. husstand.